referencie

Zoznam vybraných klientov a zákaziek

Simultánne a konzekutívne tlmočenie na podujatiach týkajúcich sa právneho systému EÚ, implementácie európskej legislatívy, aproximácie práva, Schengenskej dohody, uplatňovania dohovorov Rady Európy, na zasadnutiach Asociačného výboru SR-EÚ, na veľkých odborných medzinárodných kongresoch, konferenciách, seminároch a workshopoch.

Preklady správ o plnení záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z rôznych dohovorov OSN, preklady negociačných pozícií SR v rámci prístupového procesu k EÚ, dokumentov týkajúcich sa súdnictva a súdnej reformy na Slovensku, textov zákonov pre Delegáciu EK na Slovensku, európskych smerníc a nariadení, napr. dvojzväzkového dokumentu Najdôležitejšie právne nástroje EÚ v oblasti sociálnej ochrany v rámci programu Phare
( ocenené v roku 1999 Čestným uznaním Slovenského literárneho fondu v kategórii najlepší preklad odb. textu )

Preklady správ o pripravenosti SR na vstup do EÚ , Ekonomických prehľadov o SR pre OECD , ponukových dokumentov na privatizáciu veľkých slovenských podnikov a na získanie licencií, prihlášok do verejných súťaží a rôznej technickej dokumentácie a príručiek

Ďalšie vybrané referencie

máj 2009

Konzekutívne tlmočenie na 2945. zasadnutí Rady EÚ - hospodárska súťaž

sept. 2008

Preklady publikácií pre Trnavskú Univerzitu

2008

Projekt Excelentná Univerzita

máj 2007

Simultánne tlmočenie na Konferencii predsedov parlamentov ČŠ EÚ

feb. 2007

Tlmočenie pri prijatí veľvyslanca USA u prezidenta SR

nov. 2006

Materiál WHO k zdravotnej výchove založenej na rozvoji zručností pre Úrad vlády SR

júl 2006

Správa o plnení Dohovoru práv dieťaťa pre Ministerstvo zahraničných vecí SR

2005

celý rad prekladov mnohých dôležitých právnických textov vrátane textov pre webovú stránku Ministerstva spravodlivosti SR

august 2004

Preklad Príručky o EÚ pre Delegáciu EÚ
Weblogo