Naše služby

Simulta zabezpečuje prekladateľské a tlmočnícke služby a lokalizácie vo všetkých svetových jazykoch v sektore podnikových i vládnych organizácií.

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie ( tzv. kabínové ) je tlmočenie cez technické zariadenie a tlmočí sa súčasne s rečníkom. V kabíne z dôvodu psychohygieny a plynulosti tlmočenia pracujú zásadne dvaja tlmočníci.

Konzekutívne tlmočenie ( tzv. následné ) je tlmočenie, keď chvíľu hovorí rečník a chvíľu tlmočník.

Tlmočenie pri stole ( tzv. šušotáž ) je tlmočenie, keď tlmočník tlmočí prijímateľovi potichu pri stole priamo do ucha.

Preklady

Proces prekladu zahŕňa celý rad kontrol - na úplnosť, presnosť, jednotnosť štylistickú a gramatickú správnosť, na správnosť čísiel a úpravu. Všetky preklady sa vyhotovujú s podporou najnovších nástrojov CAT.

Preklady veľkého rozsahu sa realizujú tímovo s jednou spoločnou prekladovou pamäťou vopred vytvorenou na Simulte alebo dodanou zákazníkom. Tento spôsob zabezpečuje štyri významné pozitíva – rýchlosť, presnosť, jednotnosť a nízku nákladovosť . Súčasťou tohto procesu sú na vyžiadanie zákazníka korektúry zabezpečované výhradne korektorom s konkrétnou jazykovom príslušnosťou.

Ďalšie služby

Súdne overené preklady

Predstavujú preklady vyhotovené súdnym prekladateľom povereným Ministerstvom spravodlivosti SR, ošetrené súdnoznaleckou pečiatkou a slúžiace na právne úkony.

Lokalizácia softvéru

DTP

Tlač (vrátane väzby)

Školenia používateľov nástrojov CAT

Softvérové poradenstvo

Náš riadiaci a informačný systém podporuje hodnotenie kvality podľa požiadaviek noriem LISA QA Model a SAE J2450 a EN 15038

Weblogo